کوه های جوپار

کوه های منطقه جوپار

رشته کوه جوپار کمتر کوهنوردی است که با نام جوپار، این رشته کوه باعظمت و پرصلابت مرکزی ایران آشنایی نداشته باشد. رشته کوهی با دیواره های بلند و دهلیزهای مخوف که وصف آن تنها پس از دیدارش مقدور است.  رشته کوهی که سمبل کوه های [...]