سروهای محی آباد

سه درخت تاریخی،درشهرمحی آباد،در محله کوثرریز،در دونقطه مجزاواقع شده اند.یکی از آنها به صورت تک درخت،باسنی حدود600سال، و دو سرو دیگر،به شکل دوقلو، باسنی حدود300سال، قدعلم کرده اند.تک درخت، به دلیل آتش سوزی صدمه جدی دیده اما سروهای دوقلو ظاهر سالمی دارند.