کوه های منطقه راین

کوه ها و آتشفشان های منطقه راین

چهارمین قله بلند ایران و مرتفع ترین قله جنوب کشور، در منطقه راین جا گرفته است که به رشته کوه هزار معروف است و از آبان ماه هر سال تا تیرماه سال بعد، قله آن سفید پوش است. رشته کوه هزار، با ارتفاع 4501 [...]