خدمات اداری ماهان و جوپار

تلفن های ضروری ماهان

اطلاعات راه دور: 33772333 شورای شهر: 33773140 بخشداری: 33773140 آموزش وپرورش: 33772042 نیروی انتظامی: 33772808 شهرداری: 33772131 پست: 33772489 اورژانس جاده ای: 33775115  آدرس: ماهان، بلوار شهدا، رو به روی پارک شهدا بهداشت و درمان: 33772324 نمایندگی ایران خودرو: 33318840 باغ شاهزاده: 33772103 آستانه شاه نعمت الله ولی: 33772114 باغ متولی باشی: 33773440