محوطه و قلعه جمالی

محوطه جمالی در شمال بهشت زهرای قلعه شهید، در دهستان عزیزآباد از بخش مرکزی نرماشیر قرار دارد. قلعه جمالی در حاشیه جنوبی رودخانه فصلی جمالی و بر بلندی هایی ساخته شده که بر اثر فرسایش آبی و بادی پدید آمده و 18 متر از [...]