کهن دژ

کهن دژ

ارگ بم حاکم نشینی دارد که در بخش شمالی شهر، بر روی تپه ای سنگی و مرتفع به ارتفاع 50 متر، قرار گرفته است. قسمت جنوبی که در گودی قرار گرفته، به شکل مربع مستطیل با حدود 425 متر طول و 30 متر عرض، [...]