کاروانسرای شهر

کاروانسرای شهر

عمارت ملک التجار راهرویی به کاروانسرایی دارد که دارای ساختمان های جالب و میدانی وسیع است. وسط آن سکویی است که بار و بنه بر روی آن گذاشته می شده تا در معرض فروش قرار گیرند.