قورخانه (سرباز خانه)

قورخانه (سرباز خانه)

سربازخانه ارگ، جایی است که تا سال 1309 ه.ش، از آن به عنوان پاسگاه ژاندارمری شهر استفاده و از سال 1337 ه.ش، از این قسمت، به وسیله اداره فرهنگ (آموزش و پرورش) حفاظت می شده است. اما هنگامی که رضا شاه در زمان حکومتش [...]