عمارت چهار فصل

عمارت چهارفصل

عمارت چهارفصل طوری ساخته شده که در چهارفصل سال مورد استفاده بوده و بر روی سه طبقه نهاده شده است. طبقه زیرین آن نامحسوس است که در سال های اخیر تا حدودی حفاری شده و دو طبقه دیگر آن محسوس و قابل دیدن است. [...]