عمارت میرنظام (فرمانده ارتش)

عمارت میرنظام (فرمانده ارتش)

سمت شرقی سربازخانه، دالانی است که در دو طرفش سکوهایی جهت نشستن و در انتهای سمت راست آن، عمارت میرنظام قرار دارد. پس از عبور از راهرویی باریک، وارد کریاسی (هشتی) شده و پس از آن به عمارت می رسیم. عمارتی که می توان [...]