عمارت حاکم

عمارت حاکم

از راهرویی تقریباً تاریک و باریک که به طرف بالا ادامه پیدا می کند، در سمت راست آن، عمارت حاکم قرار دارد، عمارتی که از دو ایوان تابستانی و زمستانی و محوطه تشکیل شده است. بر ستون شمالی آن، نقش گلدانی گچ بری شده [...]