سیستم آبرسانی ارگ

سیستم آبرسانی ارگ

قنات نهر شهر، به وسیله شتر گلو از غرب وارد ارگ شده و پس از مشرب نمودن حمام عمومی، آب انبار مسجد، آب انبار عمومی و اصطبل، از شرق ارگ به جهت آبیاری خارج می شده است. در خانه ها و اماکن عمومی نیز [...]