زورخانه

زورخانه

این بنا از یک گود و چهار ایوان تشکیل یافته است و ورودی آن در ایوان غربی واقع گردیده که درگاه آن کوتاه تر بوده، تا به احترام حضرت علی (ع)، با تعظیم و فروتنی و رخصت مرشد وارد گود شوند. ایوانی جهت تعویض [...]