زندان ارگ

زندان ارگ

در طبقات تحتانی یکی از برج های قلعه حکومتی، زندان واقع شده است. راهرو زندان بیست متر طول و در انتها  1/5 متر عمق دارد. اغلب زندانیان به علت تاریکی و نداشتن هوای کافی طولی نمی کشید که جان خود را از دست می [...]