خانه های ارگ

خانه های ارگ

تقریباً بیشتر خانه های عمومی ارگ، متصل به هم ساخته شده و به یکدیگر راه دارند و در بعضی از خانه ها، حمام اختصاصی نیز به چشم می خورد. در میان خانه های عمومی، تفاوت ها و تضادهایی از نظر وسعت و استقامت بنا [...]