خانقاه یا مدرسه ارگ

خانقاه یا مدرسه ارگ

این بنا در در غرب حصار اصطبل حکومتی و از جمله بناهایی است که در بخش عامه نشین واقع گردیده است. قدمت بنا بیش از ساختمان اصطبل و متعلق به دوره تیموری می باشد. در دو سمت غربی و شرقی آن، تعدادی حجره و [...]