حصار شهر بم (شهر بست)

حصار شهر بم (شهر بست)

بقایای حصار شهر بم (شهر بست) از طرف شمال و شرق ارگ پیداست. در محدوده آن، زمین بند کشاورزی، موسوم به «نهر شهر»، محل کشت و زرع بوده که به وسیله قنات «نهر شهر» آبیاری می شده است. این همان قناتی است که آب [...]