برج دیده بانی

برج دیده بانی

برج دیده بانی، محکم و استوار بر جای ایستاده تا دیده بانانش بدانند از کدام طرف شبیخون یا حمله ای به ارگ می شده و سربازان را که در اطراف حصار با نظم و ترتیبی خاص، در فاصله 30 الی 40 متری گوش به [...]