بازار

بازار

بازار که در بدو ورود ارگ قرار گرفته، دارای چهل و دو مغازه است. اغلب مغازه ها، دارای پیشخوان و طاقچه هایی می باشند که فروشنده اجناس خود را در آنها به معرض نمایش مشتریان قرار می داد. این بازار 115 متر طول دارد [...]