اصطبل حکومتی

اصطبل حکومتی

از سمت چپ دروازه حکومتی، بعد از عبور از سنگفرش، اصطبل حکومتی قرار دارد. بنای اصطبل به استثنای عمارت میر آخور، تقریباً سه متر پایین تر از مسیر اصلی است و دو برج «هشدار باش- بیدار باش» در قسمت جنوب آن قرار دارند. مکان [...]