ارگ بم

ارگ بم

در شمال شرقی شهر بم، بر روی دامنه صخره ای عظیم، قلعه مستحکمی وجود دارد که در واقع، شهر قدیـم بم بوده است. ارگ بــم از جمله قلعه های نظامی بسیار مهم و تاریخی و بزرگترین مجموعه خشتی جهان به شمار می رود. قدمت [...]