آسیاب بادی

آسیاب بادی ارگ

در سمت چپ سربازخانه پس از عبور از دالانی، برج و باروی غربی سربازخانه وجود دارد که حاکی از استحکامات نظامی برای دام انداختن دشمنی بوده که قصد تسخیر سربازخانه و حاکم نشین را داشته است. در سمت راست این محوطه، مقابل پله های [...]