تاریخ و معماری

خانه فخری

این خانه قدیمی اعیانی متعلق به مرحوم ابوالحسن فخری بهابادی بوده که در سال 1327 هجری شمسی، در عصر پهلوی، در خیابان ثامن الحجج و در محله قدیمی کشمونوئیه احداث شد. این بنا از دو بخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده است. از طریق [...]

آتشکده-زرتشتیان

آتشکده های کرمان

به عبادت‌گاه زرتشتیان «آتشگاه» یا «آتشکده» می‌گویند که این واژه در فارسی باستان نیامده اما در فارسی میانه به صورت ātaxš-kadag یا kadag ī ātaxš آمده است. در دین زرتشتی، رفتن به آتشکده و نیایش در آن بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. زرتشتیان معتقدند آتشکده محلی است [...]

خانقاه یا مدرسه ارگ

این بنا در در غرب حصار اصطبل حکومتی و از جمله بناهایی است که در بخش عامه نشین واقع گردیده است. قدمت بنا بیش از ساختمان اصطبل و متعلق به دوره تیموری می باشد. در دو سمت غربی و شرقی آن، تعدادی حجره و [...]

بیمارستان-نوریه-کرمان

بیمارستان های قدیمی کرمان

ایرانیان از نخستین ملت هایی بودند که در زمینه پزشکی و دستیابی به درمان بیماری ها و علاج دردها به تکاپو پرداخته و با گذر ایام بر دانش و آگاهی خود در این زمینه افزودند. در این تکاپو و کوشش برای فهم و اطلاع [...]

کتابخانه ملی کرمان

کتابخانه های کرمان

تعریف کتابخانه 1.  از نظر فیزیکی: مکانی است برای حفظ و نگهداری آثار مکتوب و غیر مکتوب که طی تاریخ تمدن بشری بوجود آمده است. 2.  از نظر کارکردی: نهادی است اجتماعی که ساز و کار اصلی ذخیره سازی، حفاظت و اشاعه اطلاعات و دانش را فراهم می [...]

قلعه-شفیع-آباد-شهداد

بناهای تاریخی شهداد

شـهداد (خبیص) در 105 کیلومتـری شمال شـرق کرمـان، در حاشـیه غربـی کویـر لـوت مرکـزی و در ارتفـاع 430 متـری از سـطح دریـا واقـع شـده اسـت. ایـن بخـش، کویری تریـن قســمت اســتان کرمــان محســوب می شــود. در مـورد وجـه تسـمیه خبیـص آمـده، حلوایـی اسـت کـه [...]

محوطه باستانی گسل

این محوطه در یک کیلومتری شرق شهر بم و در حاشیه شهر بروات و بر روی گسل بم واقع شده است. در اطراف محوطه باستانی گسل، چندین رشته قنات کشیده شده است و به نظر می رسد که از قدیمی ترین قنات های منطقه [...]

حصار شهر بم (شهر بست)

بقایای حصار شهر بم (شهر بست) از طرف شمال و شرق ارگ پیداست. در محدوده آن، زمین بند کشاورزی، موسوم به «نهر شهر»، محل کشت و زرع بوده که به وسیله قنات «نهر شهر» آبیاری می شده است. این همان قناتی است که آب [...]