راهنماهای گردشگری کرمان

راهنماهای گردشگری کرمان

راهنمای تور شخصی است که گروه یا افرادی از بازدیدکنندگان را خارج از خانه هایشان یا خارج از کشور در اطراف یادمان ها،سایت ها یا منطقه شهری راهنمایی می کند و با آنها به زبان خودشان و به صورت جذاب و مهیج محیط طبیعی [...]